menu

井本 裕顕 助教(京都工芸繊維大工芸科学研究科)らの論文が、ChemElectroChem誌の表紙に選ばれました

井本 裕顕 助教(京都工芸繊維大工芸科学研究科)らの論文が、ChemElectroChem誌の表紙に選ばれました。

論文:“Electropolymerization of Dithieno[3,2‐b:2’,3’‐d]arsole”, Hiroaki Imoto  Chieko Yamazawa, Shotaro Hayashi, Masami Aono, Kensuke Naka, ChemElectroChem, 2018, in press

DOI:10.1002/celc.201801400