menu

根岸 雄一 教授(東京理科大理学部)らの論文が、Nanoscale誌のBack Coverに選ばれました

根岸 雄一 教授(東京理科大理学部)らの論文が、Nanoscale誌のBack Coverに選ばれました。

論文”Hetero-biicosahedral [Au24Pd(PPh3)10(SC2H4Ph)5Cl2]+ nanocluster: selective synthesis and optical and electrochemical properties”, Lakshmi V. Nair, Sakiat Hossain, Shunjiro Takagi, Yukari Imai, Guoxiang Hu, Shota Wakayama, Bharat Kumar, Wataru Kurashige, De-en Jiang, Yuichi Negishi, Nanoscale, 2018, 10, 18969-18979

DOI:10.1039/C8NR04078H