menu

寺西 利治 教授(京都大化学研究所)らの論文が、J. Am. Chem. Soc.誌の表紙に選ばれました

寺西 利治 教授(京都大化学研究所)らの論文が、J. Am. Chem. Soc.誌の表紙に選ばれました。

論文:“Plasmonic pn Junction for Infrared Light induced Solar Fuel Ceneration”, Z. Lian, M. Sakamoto, J. J. M. Vequizo, C. S. K. Ranasinghe, A. Yamakata, T. Nagai, K. Kimoto, Y. Kobayashi, N. Tamai, and T. Teranishi, J. Am. Chem. Soc. 2019141, 2446-2450.

DOI: 10.1021/jacs.8b11544